ขอเสนอมาตราการช่วยเหลือlสมาชิกงดตัดเงินกู้ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะผ่านไป
Posted: อรรถพันธ์ แหม่มเพชร Date: 2020-03-25 12:34:51
   
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 หลายหน่วยงานได้ออกมาตราการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ ผมก็อยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์ออกมาตราการช่วยเหลือสมาชิกด้วยครับ เนื่องจากครอบครัวบางท่านก็ไม่มีรายได้ในช่วงนี้ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :อัศวิน จั่นทอง  2020-03-25 14:02:59
 
 
  เห็นด้วยครับ ขรก.หลายครอบครัวอยู่รอดได้จากเงินรายได้เสริม แต่ช่วงสถานการณ์วิกฤติ โควิด 19 ตอนนี้ ทำให้ไม่สามารถหารายได้จากอาชีพเสริมได้ตามปกติ เห็นควรให้พักชำระหนี้ไปซักระยะก่อน ช่วย ๆ กันครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ทรงพล เนินริมหนอง  2020-03-25 14:16:35
 
 
  เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวครับ ผมเป็น ขรก.คนหนึ่งที่อยู่ได้เพราะรายได้เสริมครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประภาส ถ้วยทอง  2020-03-25 15:55:37
 
 
  เห็นด้วยอีก 1 เสียง ครับ อาจจะกระทบต่อการดำเนินการของ สหกรณ์ อาจจะต้องหาแนวทางที่เหมาะสมอีกที แต่ก็ควรต้องมีมาตรการช่วยเหลือ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-26 11:18:07
 
 
  คิดได้แต่ทำยากครับ รายได้หลักของ สอ.นย.คือ รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ซึ่งจะแตกต่างจากธนาคาร ที่รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้ารายย่อยมีอัตราส่วนที่น้อยมาก ส่วน สอ.นย.มีอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด รายจ่ายของ สอ.นย.ที่สำคัญคือ รายจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ซึ่งมีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 90 ของรายจ่ายทั้งหมดเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น ถ้า สอ.นย.ให้สมาชิกพักหนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ - รายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 90 และอาจไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกที่มีมากกว่า 3,800 ล้านบาท ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ อาจไม่มีกำไรจนทำให้ไม่สามารถเงินจ่ายปันผล ไม่มีเงินจ่ายสวัสดิการ ผลที่อาจตามมา 1.สมาชิกอาจมาถอนเงินฝากไป เพราะอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับน้อยกว่าการลงทุนที่อื่น 2.สมาชิกที่ไม่มีหนี้อาจลาออกและถอนเงินค่าหุ้นที่มีจำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาทออกไป เพราะอาจไม่ได้รับปันผล หรือได้รับน้อยกว่าลงทุนอย่างอื่น ทำให้ทุนของสหกรณ์ลดลง 3.สอ.นย.จะขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝาก เงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกได้ เนื่องจากเงินที่เป็นทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ได้ปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกไปเกือบหมดแล้ว หากจะไปขอกู้จากธนาคารหรือสหกรณ์อื่นเพื่อเอามาจ่ายคืนสมาชิกก็อาจไม่ได้รับอนุมัติให้กู้เพราะสถาบันการเงินหรือสหกรณ์เหล่านั้นจะมองว่าการบริหารงานของ สอ.นย.มีความเสี่ยงหากให้กู้อาจเกิดหนี้สูญได้ #หมายเหตุ สมาชิกมีหลายกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ฝากเงิน ผู้กู้เงิน ทุกกลุ่มต่างก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองที่พึงมีพึงได้ ตามกติกาที่ สมาชิก สอ.นย.กำหนดร่วมกัน ดังนั้น สหกรณ์จึงมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของคนทุกกลุ่มครับ #สำหรับการผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้นั้น สอ.นย.จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปตามเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ปฐมรัตน์ ประดิษฐ์ฐากูร  2020-03-27 07:27:20
 
 
  ผมเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือนี้ครับ ครอบครัวของสมาชิกหลายท่านได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ ไม่สามารถหารายได้เสริมได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ทศพร ชาววัง  2020-03-27 09:10:45
 
 
  ผมก้อเห็นด้วยครับอาจจะช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ที่โควิดระบาด1-3เดือน หรืออาจจะเอาว่าใครที่รับผลกระทบก้อทำเรื่องผ่อนผันได้แต่อาจจะในปีนั้นงดเงินปันผลหรือเฉลี่ยคืนแบบนี้พอจะได้หรือป่าวครับ เพราะน่าจะมีหลายคนหลายครอบครัวมีผลกระทบ (ความเห็นส่วนตัวนะครับอย่าว่ากันนะครับอิอิ)


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-27 13:49:18
 
 
  การพักหนี้ของสหกรณ์ ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้ทำได้ มีเพียงการผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1.สมาชิกเขียนคำร้องพร้อมรายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแนบหลักฐานแสดงเหตุที่ต้องขอผ่อนผันเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 2.การขอผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันทุกคน โดยต้องลงชื่อให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน 3.คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอนุมัติรายๆ ไป โดยอาจผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 6 เดือน หรือตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร 4.การผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์จะผ่อนผันการชำระเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยสมาชิกต้องชำระตามปกติ 5.เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้แล้ว จะไม่สามารถขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-27 13:51:00
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-27 13:54:46
 
 
  การผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่เดือดร้อนจำเป็นจริงๆ แต่คนที่ต้องการขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนจริง นอกจากหนี้จะหมดช้าแล้ว ท่านยังต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แบบนี้เจ้าหนี้ชอบเพราะเงินต้นที่ค้างชำระและขยายเวลาออกไปจะใช้เป็นฐานในการคำนวณให้เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพราะดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือ สำหรับกรณีสมาชิกเสนอว่าใครที่ขอผ่อนผันให้งดรับปันผลเฉลี่ยคืนในปีนั้น ไม่สามารถทำได้ครับ เพราะสมาชิกทุกคนต้องได้รับสิทธิต่างๆ จากสหกรณ์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นในระเบียบข้อบังคับก็ไม่ได้กำหนดเรื่องการงดจ่ายปันผลไว้ มีเพียงการงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนหากสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-27 13:59:31
 
 
  หากสมาชิกท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19 และคิดว่าเข้าเงื่อนไขที่จะขอผ่อนผันได้ ให้ติดต่อสอบถามเบื้องต้นที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ หมายเลขโทรศัพท์ตามที่แนบครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :เกษม  รอดจีน  2020-03-31 14:08:37
 
 
  เห็นด้วยกับ คุณอรรถพันธ์ ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :อนุวรรตน์ บุญพรหม  2020-03-31 17:24:59
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :นฤเทพ ปิ่นแก้ว  2020-04-16 11:55:55
 
 
  เห็นด้วยครับ ทำเถอะ เงินเยอะแยะ รายได้ต่อปี งดไปดูงานสักปี คงไม่เป็นไร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :นฤเทพ ปิ่นแก้ว  2020-04-16 12:00:13
 
 
  ตอบความคิดเห็นที่ 4 ครับ ถ้าให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่มีกฎหมายข้อไหนบังคับใช้ กรณีเงินกู้ (ลูกหนี้เงินกู้ ) ยกเว้นเป็นนโยบายของ สถาบันการเงิน นั้น ที่มีจิตรสำนึกในการช่วยเหลือ กรณีเหกุภาวะฉุกเฉิน และพิจารณาเป็นรายๆ ไป เอาระไรเป็นตัวชีวัดครับ ระยะเวลาพิจารณา พอดี โคดวิด ระบาดทั้วประเทศไทยแล้วมั้งครับกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกได้


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :นฤเทพ ปิ่นแก้ว  2020-04-16 12:11:42
 
 
  ตอบความคิดเห็นที่ 4 สหกรณ์ กฝร. ยังทำได้เลย หุหุ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ