การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
Posted: ปรีชา  ทรัพย์มีชัย Date: 2016-11-22 04:04:51
   
  ผมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยเจ้าหน้าที่กำลังพล จ.อ.วิระ ศรจร ได้โทรศัพท์แจ้ง ยศชื่อสกุลผม เป็นตัวแทน กรม สน.สอ.รฝ. ให้ สอ.นย.ทราบ มี ร.ท.เกียรติณรงค์ เป็นผู้รับแจ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ กพ.กรม สน.สอ.รฝ. ก็ปฏิบัติแบบนี้กับทุกสหกรณ์ แต่วันนี้ผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากไม่มีชื่อในทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าทาง กรม สน.สอ.รฝ. ไม่ได้มีหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม จึงสงสัยว่าได้แจ้งทางโทรศัพท์แล้ว ผู้รับก็เป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำไมไม่บันทึกไว้ หากจะให้ตอบรับเป็นหนังสือ ปีหน้าก็ขอให้ทำเป็นแบบฟอร์มตอบรับมาด้วยก็แล้วกันนะ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-23 01:29:32
 
 
  การจัดผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.นย.ได้จัดทำหนังสือถึงหน่วยทุกหน่วยเพื่อให้จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ในอัตราจำนวนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน สำหรับหน่วยที่มีจำนวนสมาชิกไม่ถึง 50 คน สอ.นย.ก็อาจพิจารณาให้หน่วยจัดผู้แทนได้ตามความเหมาะสม เมื่อหน่วยได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาคัดเลือสมาชิก สอ.นย. เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือมายัง สอ.นย.หนังสือดังกล่าว สอ.นย.จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นกรณีอาจมีผู้ร้องเรียนไปที่นายทะเบียนสหกรณ์ว่า สอ.นย.ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติในที่ประชุมโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้การประชุมตกเป็นโมฆะ และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีของท่านที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่กำลังพลหน่วยได้โทรศัพท์มาแจ้งแล้วนั้น ไม่สามารถกระทำได้ ร.ท.เกียรติณรงค์ ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องเอกสารการประชุมทราบกฎระเบียบดี และได้แจ้งให้หน่วยทำหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เนื่องจากหน่วยไม่ได้ทำหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้บันทึกรายชื่อท่านเป็นผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ สำหรับการแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกนั้นหน่วยสามารถทำหนังสือถึงสหกรณ์ในรูปแบบบันทึกข้อความ หรือแจ้งเป็นข่าว หรือหนังสือราชการประเภทอื่นได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สอ.นย. ต้องขออภัยท่านสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในปีต่อไป สอ.นย. จะพยายามประสานกับหน่วยในการส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการเข้าประชุมของสมาชิกครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ