สมาชิกสามัญนอกประจำการกู้ ฉ.ไม่ต้องมีใบรับรองเงินได้รายเดือน
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2013-06-27 14:20:06
   
  เรียนท่านสมาชิก สอ.นย.ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสามัญนอกประจำการกู้เงินฉุกเเฉินได้โดยไม่ต้องนำใบรับรองเงินเบี้ยหวัด บำนาญมาแสดง โดยจะให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 2 ปี และไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-07-01 09:18:29
 
 
  หลักเกณฑ์นี้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสามัญนอกประจำการทำให้ ผมรัก สอ.นย เพิ่มขึ้นมากเลย ขอบคุณมากครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-02 09:31:58
 
 
  ข้อเสนอแนะของสมาชิก สอ.นย.จะนำมาพิจารณาทุกครั้ง หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม และไม่ขัดกับกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการก็จะอนุมัติให้ดำเนินการครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :โกมิล ทองสืบสาย  2013-07-04 13:19:39
 
 
  คิดจากเงินคงเหลือหลังจากหักเงินกู้สามัญ หรือจากยอดเต็ม ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-04 15:40:42
 
 
  คิดจากยอดเต็มโดยหักค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในสลิป เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ภาษี กบข.แล้วจะนำมาคำนวณยอดเงินที่กู้ได้ โดยจะพิจารณารายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย หนี้สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่นหนี้สินหน่วย หนี้สินเงินกู้สามัญ รวมกับเงินงวดที่จะต้องหักจากการกู้ ฉ.แล้วจะต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ครับ หากเหลือไม่ถึงก็จะต้องลดยอดเงินกู้ ฉ.ลงครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :โกมิล ทองสืบสาย  2013-07-05 09:53:24
 
 
  ตามประกาศ สอ.นย. มติที่ประชุม ครั้งที่ 6 นะครับ ข้อ 1.2 .ข้อย่อย 1.2.2 ปัจจุบันผมมียอดเงินทุนเรือนหุ้นใน สอ.726,000 บาท โดยประมาณ เงินกู้สามัญ 437.000 หักแล้วเหลือวงเงินประมาณ 280,000 อยากกู้ ฉ.ไม่เกิน 100,000 จะได้มัยครับ (หนังสือรับรองเงินเดือน ไม่มีนะครับ)


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-05 14:18:57
 
 
  ได้ครับ หลักเกณ์คือเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไปกู้ได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 ผ่อนชำระได้สูงสุด 12 งวด ตามข้อมูลท่านสมาชิก ทุนเรือนหุ้นคงเหลือหลังจากหักออกโดยส่วนที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้สามัญแล้วเหลือ 280,000 ดังนั้น 90 เปอร์เซ็นต์คือ 252,000 แต่ท่านจะกู้ได้สูงสุดตามหลักเกณฑ์คือ 100,000 บาทครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ