ขอสอบถาม
Posted: สายชล สุดสงวน Date: 2015-07-20 08:08:23
   
  อยากทราบว่าทุนเรือนหุ้นสามารถนำไปปิดตัดยอดเงินกู้ได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-07-20 10:40:26
 
 
  ตามกฎหมายทุนเรือนหุ้นถือเป็นทุนของสหกรณ์ สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องแม้เพียงบางส่วนได้ การที่สมาชิกจะได้รับทุนเรือนหุ้นคืนก็ต่อเมื่อสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงเท่านั้น เช่น ตาย ลาออก หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ กรณีคำถาม ท่านสามารถนำทุนเรือนหุ้นมาหักกลบลบหนี้ได้เมื่อท่านลาออกจากสหกรณ์ ในทางปฏิบัติหุ้นที่ีท่านมีต้องเท่ากับหรือมากกว่าหนี้สินจึงจะนำมาหักกลบได้ หากมีส่วนต่างท่านต้องชำระเพิ่มในส่วนที่ขาดครับแ ต่การาลาออกจากสมาชิกนั้นโดยส่วนตัวไม่แนะนำอย่างยิ่งครับเพราะจะทำให้ท่านเสียสิทธิหลายอย่างมาก


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ