ปันผล ไม่มีนำไปซื้อหุ้นต่อได้แล้วหราครับ
Posted: ฐิติรัฐ เจริญสลุง Date: 2023-11-27 13:09:04
   
  เคยทำเรื่องให้นำเงินปันผลที่ได้แต่ละปี นำไปซื้อหุ้นต่อ ทำไมปีนี้โอนเข้า บัญชีเงินฝากครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2023-11-28 20:37:21
 
 
  เรียน ฐิติรัฐ เจริญสลุง เพื่อทราบครับ สอ.นย. งดการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและบริหารต้นทุนของสหกรณ์ให้มีความเหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างความมั่นคงของสหกรณ์กับผลตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับสมาชิกทุกคนในสหกรณ์ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบกับเป้าหมายที่สมาชิกวางแผนไว้ในรูปของการออมทุนเรือนหุ้น จึงขอเสนอทางเลือกให้สมาชิกออมต่อเนื่องในรูปของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี นำดอกทบต้นทุกวันสิ้นเดือน ภายใต้โครงการ แผนการออมเพื่ออนาคต (Savings plan) ฝากได้เดือนละ 50,000 บาท และสามารถหักเงินได้รายเดือนฝากเข้าบัญชีได้เพิ่มเติมถึงเดือนละ 10,000 บาท เพียงแต่ขอให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน โดยการออมเงินให้ได้ร้อยละ 10 ของรายได้รายเดือน ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้..ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้คู่คุณธรรม..ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ฐิติรัฐ เจริญสลุง  2023-11-29 14:11:38
 
 
  ขอบพระคุณมากครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ