โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-07-13 09:55:44
IP: 116.58.232.43
 
 
 
 
 

               นาวาเอก ชยุต  ฉัตรอิสรกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ด้วยปัจจุบันมีสุนัขจรจัดอยู่จำนวนมาและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่มีนโยบายป้องกันสุนัขจรจัดที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลกระทบต่อชุมชน สภาพแวดล้อม ระบบเมืองและสาธารณสุขบริเวณชุมชน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ด้านการสุขาภิบาล เช่น การกำจัดมูลสุนัข การส่งกลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวน การบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ด้านการจัดการ เช่น การจัดหาอาหารให้สุนัข การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือการทำความสะอาด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรักษาสุนัขเจ็บป่วย การทำหมั่น เป็นต้น สหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรฯ โดยการมอบอาหารสุนัข น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะ ตลอดจนปล่อยปลาในแหล่งน้ำและสารสกัดพืชหมักหรือน้ำยา EM (Effective Microorganisms) ซึ่งมีส่วนประกอบของกรดอินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำและระบบนิเวศให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ