สอ.นย.มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-05-15 14:15:57
IP: 116.58.232.192
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี จรงศักดิ์  แย้มบาน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และคณะฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับ ชมรมภริยานาวิกโยธิน ในการจัดทำโครงการสวัสดิการดูแลกำลังพลทุพพลภาพและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัว นย. ในปัจจุบันมีกำลังพลที่ทุพพลภาพจากการไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศจำนวนมาก ทั้งในพื่นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามแนวเขตชายแดงพื้นที่ต่างๆ กำลังพลที่ทุพพลภาพและครอบครัวเหล่านี้ได้รับผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานาน บางรายเกิดความพิการถาวรจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และกิจวัตรตามปกติได้ ส่งผลให้ทางครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการหารายได้เพิ่ม ลดลง ทางชมรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกำลังพลและครอบครัวจึงต้องให้การช่วยเหลือดูแลให้สมกับความเสียสละต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ