โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-05-14 08:35:10
IP: 49.228.255.255
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 ตามแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ การอบรมและพัฒนาบุคลากร ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร จึงต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงานและการบริการให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการทำงานในระดับองค์กรที่มีแผนงานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการให้บริการกับสมาชิกที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อวันที่ 12 พ.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ