สอ.นย. มีข่าวดีสำหรับสมาชิกที่ต้องการขอคืนค่าหุ้นบางส่วน
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-05-02 09:22:36
IP: 116.58.232.14
 

สอ.นย. มีข่าวดีสำหรับสมาชิกที่ต้องการขอคืนค่าหุ้นบางส่วน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ

2. ต้องพ้นจากงานประจำ

3. ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน

4. ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่นๆ

5. ไม่ถูกบังคับคดีอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

6. ไม่เป็นสมาชิกที่ค้างส่งค่าหุ้นรายเดือน

หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ขอคืนค่าหุ้นบางส่วน สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่สำนักงาน สอ.นย. หรือโทรติดต่อ 086-3671191 ฝ่ายธุรการ / 062-8512705 ฝ่ายทะเบียนหุ้น

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ