โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-03-14 22:02:00
IP: 49.228.253.197
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี จรงศักดิ์  แย้มบาน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการฯ ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จำกัด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  วิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นระหว่างสหกรณ์ ด้านการบริหาร ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนขบวนการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีสมาชิกถูกบังคับคดี หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ