กิจกรรมบรรยายพิเศษ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-11-27 19:48:31
IP: 49.228.249.90
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จำกัด จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์  โดยวิทยากร พันจ่าเอก ณฐกร   แก้วดี (ข้าราชการบำนาญ) ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันออก เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของตนเอง ตลอดถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่สมาชิกชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ