โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี งป.66
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-10-31 13:14:53
IP: 116.58.232.84
 
 
 
 
 

                    ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนตระหนักในเรื่องการประหยัดและการออมว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิต สอ.นย.จึงเห็นว่าการประหยัดและการออมถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของสหกรณ์ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกและครอบครัวในเรื่องวินัยทางการเงิน การใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกและครอบครัวได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการออม ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ต.ค.65 โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึกสกรีนโลโก้ สอ.นย.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ