กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2022-08-22 09:15:28
IP: 183.89.117.127
 
 
 
 
 

                พลเรือโท สรไกร  สิริกรรณะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการฯ เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ