โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "กิจกรรมการศึกษาดูงาน" งป.64
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-03-18 16:03:40
IP: 119.42.123.173
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี วันชัย  จุลมนต์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ และสหกรณ์ออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-16 มี.ค.64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น และแสวงหาจุดเด่นจากสหกรณ์อื่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ