กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 บรรยายพิเศษ "สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ"
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-11-26 10:42:38
IP: 182.232.184.164
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ บรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันจ่าเอก ณฐกร  แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันออก เพื่อให้สมาขิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่และบทบาทของตนเองและผู้อื่น ตลอดถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63

 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ