โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-11-03 10:15:05
IP: 119.42.121.69
 
 
 
 
 

                สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ สอ.นย.จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกและครอบครัวให้ความสำคัญเรื่องการประหยัดและการออม มีวินัยทางการเงิน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ