โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-09-22 15:10:18
IP: 14.207.23.123
 
 
 
 
 

               ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเผยแพร่ผลงานจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561 จึงได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ประจำปี งป.63 โดยนำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิก ศึกษาเรียนรู้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำการเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ