โครงการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2020-08-21 17:12:48
IP: 14.207.21.181
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี ประมุข อินทรประเสร็ฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะแยกประเภทในชุมชน พื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกและครอบครัวรวมถึงกำลังพลในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดย่างยั่งยืน โดยการนำขยะมารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 21 ส.ค.63   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ