โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2020-01-22 07:23:10
IP: 116.58.232.84
 
 
 
 
 

                พลเรือตรี ประมุข  อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น และแสวงหาจุดเด่นจากสหกรณ์อื่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ