โครงการอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ประจำปี งป.63
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-12-21 09:52:06
IP: 119.42.119.61
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ประจำปี งป.63 เรื่อง ผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ์และแนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ นายณฐกร  แก้วดี รองประธานสภาที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จากการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ์และการออกกฎกระทรวงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นการเฉพาะตามหมวด 4/1 จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ทั้งในเรื่องการบริหารงานภายในและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 พ.ค.62 มีบทบัญญัติ จำนวน 40 มาตรา เพื่อแก้ไขและเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.62

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ