โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-10-31 14:27:34
IP: 183.89.2.130
 
 
 
 
 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ สอ.นย.จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักการประหยัดและการออม รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกและครอบครัวในเรื่องวินัยทางการเงิน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 ต.ค.62   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ