สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-09-07 23:52:13
IP: 184.22.42.86
 
 
 
 
 

                      นาวาเอก กองมี  ขุนแข็ง เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร เพื่อนำแนวทางการบริหารจัดการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแนะนำ ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรและการส่งเสริมการผลิตสิ้นค้าเกษตร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ