โครงการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-08-28 23:18:18
IP: 184.22.42.240
 
 
 
 
 

                    พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะแยกประเภทในชุมชน กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามแผนกลยุทธ์ แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคม ประจำปี 2562 โครงการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตรสำนึกให้กับสมาชิกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ