โครงการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-06-25 15:29:10
IP: 119.42.119.58
 
 
 
 
 

                    พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 เรื่อง เริ่มต้นชีวิตอย่างไรให้พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ 2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนงานส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ