สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทเข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-05-31 10:32:00
IP: 159.192.241.79
 
 
 
 
 

                         พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ในการเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการดูงานการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ เพื่อได้ทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตร เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ