บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั้น จำกัด ได้นำฝ่ายผลิตภาพยนต์เข้าถ่ายทำสารคดีสั้น
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-15 11:01:06
IP: 159.192.241.150
 
 
 
 
 

                         บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั้น จำกัด ได้นำฝ่ายผลิตภาพยนต์เข้าถ่ายทำสารคดีสั้น จากการจ้างผลิตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อสื่อสารให้แก่บุคคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 13 -14 ก.พ.62 ที่ผ่านมา

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ