โครงการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-05 13:41:18
IP: 159.192.241.87
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง "สิทธิ หน้าที่และบทบาทของสมาชิกสหกรณ์" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการบริหารงานสหกรณ์ ดร.เสกสรร  ศุภแสง  ที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เพื่อให้สมาขิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่และบทบาทของตนเองและผู้อื่น รวมตลอดถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ สมาชิก ชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ