โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-01-20 00:24:24
IP: 184.22.56.9
 
 
 
 
 

                         โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง ตามแผนกลยุทธ์ได้กำหนดแผนงานการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประจำปี 2562 ในการแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการศึกษาดูงานภายในแวดวงสหกรณ์ด้วยกัน ซึ่งจะได้นำเอาจุดเด่นต่าง ๆ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ สอ.นย.เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืน โดยการไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ