โครงการอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิกและครอบครัว สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-09-09 10:07:24
IP: 116.58.247.142
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิกและครอบครัว "การทำมะม่วงแช่อิ่ม"  ณ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้ เพิ่มพูนความรู้และขยายโอกาสการประกอบอาชีพเสริม ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เป็นสมาชิก สอ.นย.และบุคคลในครอบครัว ช่วยลดรายจ่ายที่สูงขึ้น ทำให้สมาชิกมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน และทำให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิก ตามปรัชญา อุดมการ การเอื้ออาทรช่วยเหลือต่อสังคม และแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ