โครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-04-04 11:52:27
IP: 110.78.185.206
 
 
 
 
 

                            พลเรือโท กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มอบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นผู้ที่ถือหุ้นรายเดือนสูงสุดของเงินได้รายเดือน ตามเกณฑ์การเพิ่มหุ้นที่กำหนด เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักการออมให้แก่สมาชิก เพื่อเสริมสร้างฐานะความมั่นคงในด้านการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวในระยะยาว โดยส่งเสริมให้สมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือนสูงสุดหนึ่งในสี่ หรือหนึ่งในห้าของเงินได้รายเดือน 

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ