โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-03-16 00:03:39
IP: 184.22.43.170
 
 
 
 
 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก ให้การบริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ การรับสมัครสมาชิกใหม่และการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ