โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-12-23 10:04:01
IP: 110.77.169.179
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ด้านค่านิยม ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอบเขตในการดำเนินงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านธรรมาภิบาล 2.ความเสี่ยงด้านเครดิต 3.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 4.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค.60 และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช รองประธานกรรมการ ชสอ. และ คุณวิลาวัลย์  ลิมปณะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ สนง.ปปง. โดยมี พลเรือโท กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี ประธานกรรมการดำเนินการฯ ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังบรรยาย แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปราย เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60


   
   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ