โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-11-02 08:48:58
IP: 110.78.186.230
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกและครอบครัว ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการออม โดยมอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกที่ฝากเงินในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ