โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-07-13 23:22:21
IP: 10.5.50.7
 
 
 
 
 

                           นาวาเอก พิชิต  วาดวารี  รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมหลักเศาษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 เรื่อง เริ่มต้นชีวิตอย่างไรให้พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคนาวิกโยธิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนงานส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเรีียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ