โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-03-23 14:39:21
IP: 159.192.241.78
 
 
 
 
 

                          สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิกรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย.ประจำปี งป.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานสหกรณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ