วันสหกรณ์แห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-02-24 10:56:42
IP: 159.192.241.22
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด กระทำพิธีสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำนักงาน สอ.นย. และจัดทำโครงการส่งเสริมการออม สำหรับสมาชิกที่ฝากเงินจะได้รับของที่ระลึก หนังสือคำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศษรฐกิจพอเพียงประทับตราสัญลักษณ์ สอ.นย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการออมภายใต้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ