ระเบียบว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:17:04
IP: 61.90.31.151
 

 

 

 ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554


 ว่าด้วย การคัดเลือกสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น พ.ศ.2558


 ว่าด้วย ที่ปรึกษาสหกรณ์


การใช้ทุนขยายกิจการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


เบี้ยประชุม พ.ศ.2546


การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2550


การเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2550


 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557


 การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ