ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:15:55
IP: 61.90.31.151
 

 

 ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2560


 ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย สวัสดิการเงินเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2556


 ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ.2559 


 ว่าด้วย สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ พ.ศ.2553 


 ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต พ.ศ.2550 


 ว่าด้วย สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย สวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก  พ.ศ.2555


 ว่าด้วย สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2558   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ