ระเบียบว่าด้วยสินเชื่อ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:08:41
IP: 61.90.31.151
 

 

 ว่่าด้วย เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อซื้อจักรยาน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2553 


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต พ.ศ.2553 


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา พ.ศ.2554 


 ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย เงินกู้เพื่อการแปลงหนี้ใหม่ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    


 ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2561


    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ