โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-05-31 10:38:46
IP: 116.58.247.70
 
 
 
 
 

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี งป.2559 โดยกำหนดสหกรณ์เป้าหมายและกลุ่มเกษตรกร รวม 10 กลุ่มเป้าหมาย โดยเมื่อ 31 พ.ค.59 สอ.นย. ได้จัดผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 คนที่ห้องประชุม สอ.นย.

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ