โครงการปรับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (CQA)
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-02-19 14:23:09
IP: 183.89.161.233
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการปรับประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด สู่เกณฑ์ Cooperative Quality Award (CQA) เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของ สอ.นย.ให้เป็นองค์กรธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้และมีความมั่นคงท่ามกลางสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของระบบทุนนิยมเสรี การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการของ สอ.นย. เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) โดยมีทัศนคติที่ดี และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ