โครงการส่งเสริมการออมวันเด็กแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-01-10 23:45:10
IP: 10.5.50.53
 
 
 
 
 

                          สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว เพื่อสร้างค่านิยมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดและการเก็บออมไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้เข้าใจถึงหลักการของสหกรณ์ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ต่อชุมชนและสังคม

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ