คณะกรรมการดำเนินการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:44:42
IP: 61.90.31.151
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
    พล.ร.ต.จรงศักดิ์  แย้มบาน
ประธานกรรมการ
   
   
  น.อ.ชยุต  ฉัตรอิสรกุล
รองประธานกรรมการ
  น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก
รองประธานกรรมการ
 
   
น.อ.สมชาย  สีสำลี
กรรมการและเลขานุการ
  น.อ.อำมร  ซื่อตรง
กรรมการ
  น.อ.ธีรนันท์  มาแดง
กรรมการ
   
น.อ.สุบรร  ดีนอก
กรรมการ
  น.อ.ชนก  สนทราพรพล
กรรมการ
 

น.อ.นฤมิต  ศุขสมิติ
กรรมการ

   
น.อ.สุวิทย์  เวียงเจริญ
กรรมการ
  น.อ.จักร์กฤช  ศิริรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  น.อ.กองมี  ขุนแข็ง
กรรมการ
   
 น.ท.ศักดิ์ชัย  นิลประพฤกษ์
กรรมการและเหรัญญิก
  น.ต.วาจีระ  เพชรวิเชียร
กรรมการ
  จ.อ.หญิง ชุติมา  ภู่ระหงษ์
กรรมการ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ