คณะกรรมการดำเนินการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:44:42
IP: 61.90.31.151
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
    พล.ร.ท.นพดล ปัญญาโฉม
ประธานกรรมการดำเนินการ
   
   
  น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์
รองประธานกรรมการดำเนินการ
  น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง
รองประธานกรรมการดำเนินการ
 
   
น.อ.ดิศร ศักดิ์สมบูรณ์
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.ปรารถนา ทองศิริ
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.สมรภูมิ จันโท
กรรมการดำเนินการ
   
น.อ.เผดิมชัย สุคนธมัต
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน
กรรมการและเลขานุการ 
  น.อ.นิสิต ร่วมพุ่ม
กรรมการดำเนินการ
   
น.อ.ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  น.อ.กองมี ขุนแข็ง
กรรมการและเหรัญญิก
   
น.ต.สมปอง  เอี่ยมแข
กรรมการดำเนินการ
  ร.ต.อุบล  ด้วงแก้ว
กรรมการดำเนินการ
  พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี
กรรมการดำเนินการ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ