คณะกรรมการดำเนินการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:44:42
IP: 61.90.31.151
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
    พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน
ประธานกรรมการดำเนินการ
   
   
  น.อ.สุทธิพงษ์  อนันตชัย
รองประธานกรรมการดำเนินการ
  น.อ.พิชิต  วาดวารี
รองประธานกรรมการดำเนินการ
 
   
น.อ.กิตติคุณ  นาคสุก
กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
  น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.ประมุข  อินทรประเสริฐ
กรรมการดำเนินการ
   
น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม
กรรมการดำเนินการและ ผช.เลขานุการ
  น.อ.วุฒิไกร  ปั้นดี
กรรมการดำเนินการ
   
น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ
กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก
   
ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงศ์
กรรมการดำเนินการ
  พ.จ.อ.อุบล  ด้วงแก้ว
กรรมการดำเนินการ
  พ.จ.อ.ประสงค์  รวงน้อย
กรรมการดำเนินการ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ