อตีดประธานกรรมการดำเนินการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:40:44
IP: 61.90.31.151
 

 

 
 

พล.ร.ท.พิทยา  ศุภมงคล
พ.ศ.2538
 
พล.ร.ท.วิชิต  วารุณประภา
พ.ศ.2539 - 2540

 พล.ร.อ.มานิตย์  ดีมาก
พ.ศ.2541

 
 
 

พล.ร.ท.ประพนธ์  จันทรวงศ์
พ.ศ.2542 - 2543
พล.ร.ท.วิชัย  สุขโข
พ.ศ.2544 - 2547

 พล.ร.อ.เอกชัย  ชมสุวรรณ
พ.ศ.2548

 
 

พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์
พ.ศ..2548 - พ.ศ..2550
พล.ร.ต.จำรัส  เผือกประพันธ์
พ.ศ..2550 - พ.ศ.2552

พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ์
พ.ศ..2552 - พ.ศ.2553

   

พล.ร.ท.บรรจบ ปรีชา
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555

พล.ร.ต.สิริบุญ  สุคนธมาน
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556

พล.ร.อ.จำลอง  วังส์ด่าน
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557

     

พล.ร.ต.บุญชิต  พูลพิทักษ์
พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558

พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน
พ.ศ2558 - พ.ศ.2560

พล.ร.ท.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี
พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561

     
พล.ร.ท.นพดล  ปัญญาโฉม
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562
พล.ร.ต.ประมุข  อินทรประเสริฐ
พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563
พล.ร.ต.วันชัย  จุลมนต์
พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
     
     
พล.ร.ท.สรไกร  สิริกรรณะ
พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565
พล.ร.ต.จรงศักดิ์  แย้มบาน
พ.ศ.2565 - 2566
พล.ร.ต.นิสิต  ร่วมพุ่ม
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน  

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ