เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:54:21
IP: 61.90.31.151
 
   
    นิติกร    
         
       
    พ.จ.อ.มานพ  แอ่นดอย
นิติกร
   
       
    ฝ่ายธุรการ    
         
       
    น.ต.ประกาย ภู่ระหงษ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   
ร.ท.เกียรติณรงค์  เมโฆ
จนท.ธุรการ

น.ส.ณัชชรีย์  นิธิโชติสันติสุข
จนท.ธุรการ

น.ส.ปุณรดา นิภัทร์บุญธนา
จนท.ธุรการ
น.ส.พรรณ์ทิพย์ พันธ์งอก
ช่วยปฏิบัติงานธุรการ
น.ส.อัจฉรา ชูวงษ์
จนท.ธุรการ
   
        ฝ่ายสินเชื่อ         
         
       
    น.ส.ฝนหล้า  สารผล
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
   
พ.จ.อ.ไชยรัตน์  นิยมศิลป์ชัย
จนท.สินเชื่อ
นายชำนิ  ธนบริบูรณ์พงศ์
จนท.สินเชื่อ

น.ส.นิภาพร  ห้องแก้ว
จนท.สินเชื่อ

น.ส.ธัญลักษณ์  สิมมา
จนท.สินเชื่อ
น.ส.รัชดาภรณ์  แสงสีงาม
จนท.สินเชื่อ
   
          ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้     
         
       
    น.ส.สุวรรณี  รักคุณ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น
   
 
ร.อ.นรา  บุญรักษ์
จนท.ทะเบียนหุ้น
นางดวงนภา  ชุนดี
จนท.ทะเบียนหุ้น
  นางวราภรณ์  โพธิ์ขีด
จนท.ทะเบียนหุ้น
น.ส.รักษวรรณ  ขยันประเสริฐ
จนท.ทะเบียนหุ้น
   
    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
         
       
    นางดรุณี  ทองหยวก
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
     
  พ.จ.อ.สายันธ์  มีสุข
จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายปฐมวัสส์  กิจกระจ่าง
จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
    ฝ่ายการเงิน    
         
       
    นางหฤทัย  แสงอุทัย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
   
   
  น.ส.ทัชชญา  โฆษิตธนภัค
จนท.การเงิน
น.ส.กุลญาดา  แจ่มศิริกุล
จนท.การเงิน
นางสุณานี  อินทปิ่น
จนท.การเงิน
 
   
    ฝ่ายบัญชี    
         
   
  น.ส.ภัทรภร  ธนานันฐกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  น.ส.พิมพ์ชญา  อธิโชติธนาศักดิ์
จนท.บัญชี
 
       
         
   
    ฝ่ายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ    
         
   
  น.ส.พรทิพย์  ฉงสกุล
หัวหน้าฝ่ายลงทุน
  น.ส.กมลวัลท์  โลหิตอุ่น
จนท.ลงทุน
 
       
         

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ