เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-01-04 13:41:43
IP: 10.5.50.5
 

                          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สอ.นย.ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบ สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย "ตามรายชื่อท่ี่แนบ" ให้มารับภายในวันที่ 28 ก.พ.58 หากพ้นกำหนดแล้ว จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรอง สอ.นย. ต่อไป   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ