เอกสารผู้ที่จะขอรับผลประโยชน์ต้องเตรียม(กรณีเสียชีวิต)
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2013-10-14 15:08:52
IP: 10.5.50.81
 
 หลักฐานผู้รับผลประโยชน์
                 - สำเนาใบมรณบัตร
​                 - หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
​                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้เสียชีีวิต (ประทับตรา "ตาย")
​                 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
​                 - สำเนานทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการหย่า ของผู้เสียชีวิต
​                 - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์
​                 - รายงานการสอบสวนการเสียชีวิต (กรณีเสียชีีวิตด้วยอุบัติเหตุ)
​                 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)..........................


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ