หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2013-10-14 15:04:01
IP: 10.5.50.81
 

 หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิก

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

           สำเนาทะเบียนบ้าน

           ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สถานพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ให้

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลดังนี้

                   1. สามี ภรรยา บุตร ธิดา มารดา

                   2. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

                   3. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

                   4. ปู่ ย่า ตา ยาย

                   5. ลุง ป้า น้า อา

                   6. ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ