สิทธิที่ได้รับ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2013-10-14 14:54:50
IP: 10.5.50.81
 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)

         จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละครั้ง เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ ประมาณ 600,000 บาท โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมายร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือมอบให้กับบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะ์ห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

         จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละครั้ง เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับการสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของสมาคมตามกฎหมายร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือมอบให้กับบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ**สมาชิกที่ยังไม่ได้สมัคร สสอท. จะไม่สามารถสมัคร สส.ชสอ. ได้   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ