โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-07-05 13:49:08
IP: 110.78.149.62
 
 
 
 
 

                พลเรือตรี นิสิต  ร่วมพุ่ม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำเสียเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ในการจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ  และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ จึงได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณปากบ่อต้นน้ำเพื่อเป็นการบำบัตน้ำเสียโดยธรรมชาติก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำหนองไก่เตี้ย รวมถึงทำการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ